Algemene voorwaarden

02-02-2019

De opdrachtnemer wordt aangeduid als Typisch Marlou, ‘ik’ en ‘mij’ of ‘me’. De opdrachtgever wordt genoemd als ‘je’, ‘jij’ of ‘jou’ en staat gelijk aan (naam opdrachtgever).

Kwaliteit
1. Als opdrachtnemer verplicht ik me tot het leveren van goed werk, zowel tekstueel als inhoudelijk. Ik zet me ervoor in om goed werk te leveren en teksten te schrijven waar jij blij mee bent. Dit doe ik op een zorgvuldige manier, binnen de afgesproken termijn.

Geheimhouding
2. Met vertrouwelijke informatie ga ik zorgvuldig om. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit duidelijk is besproken of blijkt uit de aard van de informatie. Meer over privacy lees je in het privacybeleid.

Offerte
3. Een eerste gesprek kost jou uiteraard niets. Vraag je een offerte bij me op? Dan is deze vrijblijvend en geldig voor één maand.

Levering
4. De datum van oplevering besluiten we in overleg. Vanzelfsprekend doe ik mijn best om onze afspraak na te komen. Lukt dat niet door ziekte of overmacht? Dan laat ik je dat zo snel mogelijk weten. De opdracht komt stil te liggen en wordt uitgesteld tot een later moment. Tijdens ziekte of een overmachtsituatie ben ik niet aansprakelijk eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Wijzigingen
5. Uiteraard mag jij mijn werk van feedback voorzien. Onderdelen die je graag anders wilt, pas ik voor je aan. De eerste feedbackronde zit bij de prijs inbegrepen. Wil je meerdere feedbackrondes? Dan breng ik deze kosten in rekening op de factuur.

Betaling
6. Je ontvangt mijn factuur per mail. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaal je mijn factuur niet binnen de betaaltermijn? Dan ontvang je van mij een herinnering en komt er een wettelijke rente bovenop. Als je na mijn herinnering nog steeds niet betaalt, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor jouw rekening.

Aansprakelijkheid
7. Als opdrachtgever ben jij verantwoordelijk om mijn werk op juistheid te controleren. Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden of onvolledige informatie in teksten. Door akkoord te geven op een opdracht, vrijwaar jij mij van deze aansprakelijkheid. Dit geldt uiteraard niet als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij. De maximale schadevergoeding, indien jij daar recht op hebt, is het factuurbedrag van de betreffende opdracht. Aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

Geschillen of onenigheid
8. Op elke overeenkomst tussen jou en mij is het Nederlands recht van toepassing. Is er onenigheid? Dan proberen we het eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan leggen we ons geschil voor aan de rechter in het arrondissement Oost-Brabant. 

Heb je vragen over de bovenstaande voorwaarden? Schroom niet om contact met me op te nemen.